Regulamin dla przedsięborców

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA

ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Regulamin zakupów obowiązujący od 01.07.2016 r.

Regulamin

Artykuł 1. DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

SPRZEDAWCA – ARKADIA FARBY SPÓŁKA CYWILNA MAŁGORZATA SKRZYNECKA ROBERT SKRZYNECKI S.C.z siedzibą w Magdalence 05 - 506, przy ul. Lipowej 43, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Wójta Gminy Lesznowola pod numerem SEO-6411/5381/2010, NIP: 526-286-18-00, REGON: 140104662.

ARKADIA - prowadzony przez  ARKADIA FARBY SPÓŁKA CYWILNA serwis transakcji on-line, dostępny pod adresem internetowym http://sklep.arkadiafarby.com.pl/ , w ramach którego Klientom oferowane są Towary.

TOWAR - rzecz, która może być przedmiotem sprzedaży w ARKADIA, zgodnie z Regulaminem. Celem ARKADIA jest oferowanie do sprzedaży produktów oryginalnych wyprodukowanych przez firmę ARKADIA.

KLIENT - osoba fizyczna, pełnoletnia,  która spełnia warunki Regulaminu, dokonała prawidłowej Rejestracji, w wyniku której utworzone zostało dla niej Konto i która nabywa Towar w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

KONTO - zapis informatyczny prowadzony dla Klienta przez ARKADIA, w którym gromadzone są dane Klienta oraz informacje o jego działaniach w ramach ARKADIA. Dostęp do Konta umożliwia Klientom identyfikację w ARKADIA i dokonywanie transakcji zakupu Towarów.

REJESTRACJA - procedura zakładania Konta w ARKADIA.

REGULAMIN - niniejszy Regulamin ARKADIA.

KOSZYK ZAMÓWIEŃ – narzędzie informatyczne dostępne w ramach ARKADIAi umożliwiające Klientom dokonanie transakcji zakupu.

COOKIES – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Klienta i hasła. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Klienta, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Klienta, nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Klienta.

Do umowy sprzedaży zawartej między KLIENTEM a SPRZEDAWCĄ stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczące umowy sprzedaży oraz inne właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawę  z dnia 30 maja 2014 r. o  prawach konsumenta  (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.)

Artykuł 2. WARUNKI ZAKUPU TOWARÓW W ARKADIA

2.1. Klientami ARKADIA mogą być osoby fizyczne, które są zdolne do zawierania wiążących umów sprzedaży w świetle obowiązującego prawa, mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i dokonały skutecznej Rejestracji.

2.2. Osoby fizyczne w celu Rejestracji powinny wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: aktywnego adresu e-mail, loginu oraz ustawienie hasła. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki, w szczególności: swojego imienia i nazwiska, adresu doręczenia wysyłki, numeru telefonu.

2.3. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym, na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Klientem a ARKADIA, której przedmiotem jest dostęp do usług świadczonych przez ARKADIA w ramach ARKADIA oraz możliwość nabywania Towarów na warunkach określonych w Regulaminie.

2.4. W terminie 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa w art.2.3., Klient może od niej odstąpić bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów ( z zastrzeżeniem postanowień punktu 9.8 niniejszego REGULAMINU) poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie (do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma przed jego upływem). Na stronie ARKADIA można pobrać załączniki ze wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

2.5. W wyniku przeprowadzenia prawidłowej Rejestracji ARKADIA tworzy dla Klienta Konto przypisane do adresu e-mail oraz hasła zgłoszonego w formularzu rejestracyjnym. Klient uzyskuje dostęp do Konta po potwierdzeniu na stronach internetowych ARKADIA zgłoszonego adresu e-mail oraz hasła (logowanie).

2.6. Konto zawiera dane Klienta podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych, Klient powinien niezwłocznie zaktualizować je korzystając ze stosownego formularza dostępnego na stronach internetowych ARKADIA. Zabrania się podawania niepełnych, nieaktualnych bądź nieprawdziwych danych, o których mowa w art. 2.2., w trakcie korzystania z usług ARKADIA. Usunięcie tych danych spowoduje brak możliwości korzystania z usług ARKADIA.

2.7. Klient nie może posiadać więcej niż jedno Konto przypisane do jednego adresu e-mail. Klientowi nie wolno korzystać z Kont innych Klientów oraz udostępniać swojego Konta innym osobom.

2.8. Klient powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta. Klient ma obowiązek niezwłocznego poinformowania ARKADIA jeśli dane dostępowe do Konta zostały przejęte przez osoby trzecie i wyjaśnić okoliczności ich przejęcia. Konta są niezbywalne.

2.9. Klient może w każdym czasie rozwiązać umowę z ARKADIA (dotyczącą określonego Konta) poprzez wypełnienie dostępnego na stosownej stronie formularza, obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy.

2.10. ARKADIA może wypowiedzieć umowę zawartą z Klientem (dotyczącą określonego Konta), jeśli:

a)    cel rejestracji lub sposób korzystania z usług oferowanych przez ARKADIA jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania ARKADIA,

b)    działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,

c)    otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych przez Klienta w związku z Rejestracją danych lub związanej z nimi działalności,

d)    uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych przez Klienta danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Klienta,

e)    Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych przy użyciu Konta,

f)    Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,

g)    podane przez Klienta dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości, co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

2.12. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 2.11 pkt g) należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).

2.13. Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust. 2.11. wynosi 7 dni. 

Artykuł 3. WARUNKI SPRZEDAŻY

3.1. W celu dokonania zakupu Towarów Klient powinien zalogować się na stronie internetowej ARKADIA http://sklep.arkadiafarby.com.pl/

3.2. Towary oferowane do sprzedaży w ramach ARKADIA są fabrycznie nowe.

3.3. Poprzez naciśnięcie przycisku "POTWIERDŹ ZAKUP" podczas procesu zakupu Towarów Klient zawiera umowę zakupu wybranych przez siebie Towarów.

3.4. Liczba Towarów, jakie Klient może nabyć, jest nieograniczona z zastrzeżeniem, iż każdorazowo ARKADIA wskazuje dostępną ilość Towarów oferowanych do sprzedaży.

3.5. Po dokonaniu zakupu, Klient zostanie poproszony o podanie pełnego adresu do wysyłki Towaru, który do momentu zakończenia  transakcji nie może ulec zmianie, chyba że ARKADIA wyrazi zgodę i zmiana ta nastąpi w odpowiednim czasie przed realizacją wysyłki Towaru.

3.6. Po dokonaniu płatności za Towar Klient otrzymuje e-mailem potwierdzenie otrzymania zamówienia przez ARKADIA wraz z adresem dostawy oraz danymi do wystawianego przez ARKADIA dowodu sprzedaży.

3.7. ARKADIA zastrzega sobie prawo do zmiany cen w dowolnym momencie z zastrzeżeniem, iż  Klienci, którzy rozpoczęli już zakupy, dokonują zakupu na warunkach przed zmianą cen. Cena podana przy Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

Artykuł 4. PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ

4.1. Podane przez Klientów dane osobowe ARKADIA gromadzi i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4.2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  t.j.Dz.U.2014.1182) jest ARKADIA.

4.3. Dane Klientów oraz treści ich wypowiedzi mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wyłącznie w przypadkach przewidzianych prawem i na zasadach przewidzianych prawem.

4.4. ARKADIA zapewnia Klientom realizację wszystkich uprawnień wynikających z wyżej wymienionej ustawy, tzn. umożliwia Klientom dostęp do treści własnych danych osobowych i ich poprawianie. ARKADIA ponadto informuje, że podanie przez Klientów danych osobowych jest dobrowolne, a Klient może w każdej chwili odwołać udzieloną zgodę na ich przetwarzanie.

4.5. Prywatność, ochrona przed dostępem osób nieupoważnionych oraz inne możliwości zagubienia lub zniszczenia poufnych informacji są chronione przez ARKADIA poprzez zabezpieczenia techniczne i organizacyjne.

Artykuł 5. PŁATNOŚĆ

5.1. Płatności w ramach ARKADIA dokonywane są przez Klienta :

a) Przed wydaniem Towaru na zasadzie przedpłaty przelewem bankowym na rachunek ARKADIA dokonanym w terminie 24 godzin lub 48 w przypadku płatności dokonanej w weekend lub święta od otrzymania potwierdzenia zamówienia od ARKADIA.

b) gotówką przy odbiorze przesyłki wysyłanej „za pobraniem” w dniu dostarczenia Towaru do rąk osoby dostarczającej towar – przewoźnika.

5.2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przy odbiorze przesyłka „za pobraniem” wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.

5.3. Po dodaniu Towaru do Koszyka Zamówień i podaniu adresu do wysyłki, o którym mowa w art. 3.5., Klient dokonuje wyboru sposobu płatności za Towar. W przypadku, gdy płatność za Towar nie zostanie dokonana niezwłocznie, nie później niż w terminie 48 godzin od otrzymania potwierdzenia zamówienia od ARKADIA, zamówienie złożone przez Klienta zostaje anulowane, o czym ARKADIA niezwłocznie informuje Klienta.

5.4. Cena Towaru podana w opisie obejmuje podatki, oraz wszystkie opłaty wymagane przez przepisy obowiązującego prawa. Cena nie obejmuje kosztów transportu i dostawy Towarów. W ofercie przedstawionej na stronie ARKADIA, przy poszczególnych Towarach, znajduje się informacja o dostępności Towaru, cenie Towaru, kosztach transportu i dostawy Towaru. Cena oferowanych przedmiotów  wraz z kosztami transportu i dostawy Towaru składają się na łączną cenę Towaru.

5.5. Informacja o cenie podawana na stronie internetowej ARKADIA ma charakter wiążący – w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.)- aż do realizacji zamówienia.

5.6. ARKADIA wystawia Klientom, którzy nabywają Towary, dowód sprzedaży. Dowód sprzedaży wysyłany jest Klientowi wraz z zakupionym Towarem.

Artykuł 6. DOSTAWA TOWARÓW

7.1. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień przez K-EX PRZESYŁKI KURIERSKIE

7.2. Czas realizacji zamówienia, czyli dostawy Towaru do Klienta, wynosi maksymalnie 5 dni od dnia złożenia zamówienia.

7.3. Koszty transportu i dostawy Towaru ponosi Klient.

7.4. ARKADIA nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostawie, powstałe z wyłącznej winy Klienta, a w szczególności spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

7.5. Wysyłka Towarów odbywa się wyłącznie pod adresy znajdujące się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Artykuł 7. OGRANICZENIA TECHNOLOGICZNE

ARKADIA zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego Klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji Towaru.

Korzystanie ze sklepu internetowego wymaga spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a)    Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub

b)    Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies, Google Chrome, Safari, Opera oraz minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.

Artykuł 8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

8.1. ARKADIA zobowiązuje się do  sprzedaży i dostarczenia Towaru Klientowi w stanie wolnym od wad fizycznych i prawnych.

8.2 Klient może złożyć reklamację na adres ARKADIA 

na adres poczty elektronicznej arkadia@eranet.pl,

w formie pisemnej ( listem poleconym ), na adres Arkadia Farby s.c. Magdalenka 05 - 506, ul. Lipowa 43,

jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez ARKADIA lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu bądź Towar zawiera wady.

8.3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko, adres e-mail, pod którym Klient występuje w ARKADIA, numer zamówienia oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

8.4. Przed dokonaniem reklamacji zaleca się, aby Klient skontaktował się z ARKADIA telefonicznie, co pomoże w sprawniejszym załatwieniu reklamacji.  

8.5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, ARKADIA zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

8.6. ARKADIA rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. ARKADIA nie odpowiada za wady rzeczy sprzedanej w przypadku jej stwierdzenia po upływie 2 lat od wydania tego Towaru Klientowi.

8.7. W przypadku reklamacji dotyczących widocznych uszkodzeń mechanicznych Towarów lub przesyłki powstałych podczas transportu, Klient podpisze w obecności osoby dostarczającej Towar odpowiedni protokół reklamacyjny. 

8.8. Klient powinien sprawdzić Towar w momencie jego odbioru.

8.9. Jeżeli rzecz sprzedana ma wady Klient może żądać obniżenia ceny, naprawy, wymiany lub odstąpić od umowy na zasadach opisanych w art. 556  oraz art. 5561-5563 Kodeksu cywilnego.

8.10. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są przez ARKADIA zgodnie z treścią ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

8.11. Jeżeli ARKADIA otrzymał od Klienta żądanie określone w art. 8.9., nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.

8.12. ARKADIA w przypadku uwzględnienia reklamacji gwarantuje zwrot wpłaconej kwoty. Koszt przesyłki Towaru przez Klienta podlega zwrotowi przez ARKADIA.

8.13. Zastosowanie się do ust. 8.4. oraz 8.7. nie stanowi wymogu rozpatrzenia reklamacji, aczkolwiek będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze jej rozpatrzenie.

8.14. Uprawnienia Klienta z tytułu rękojmi nie ograniczają uprawnień Klienta wynikających z gwarancji udzielonej przez ARKADIA – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym, o ile takowy dokument zostanie do Towaru dołączony.

Sposób realizacji gwarancji jest ustalony przez gwaranta w dokumencie gwarancyjnym.  Termin gwarancji wynosi 12 miesięcy od dnia wydania Towaru Klientowi, chyba że dokument  gwarancyjny stwierdza inaczej.

Artykuł 9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

9.1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

9.2. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:

9.2.1 elektroniczny formularz dostępny na stronie http://sklep.arkadiafarby.com.pl  w nagłówku serwisu :

Formularz reklamacji i zwrotów

9.2.2. wiadomością e-mail, na adres arkadia@eranet.pl,

9.2.3. w formie pisemnej, na adres Arkadia Farby s.c. Magdalenka 05 - 506, ul. Lipowa 43

9.3. MERIDIAN niezwłocznie przesyła Klientowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Klienta adres e-mail.

9.4. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:

9.4.1  dodatkowych koszów poniesionych przez Klienta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez ARKADIA oraz

9.4.2. bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),

9.5. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:

9.5.1. o świadczenie usług, jeżeli ARKADIA wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez ARKADIA utraci prawo odstąpienia od umowy;

9.5.2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

9.6. W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia od umowy, Klient jest obowiązany zwrócić towar ARKADIA niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres ARKADIA.  Klient może także dokonać zwrotu Towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez ARKADIA, przy zachowaniu w/w terminów. Dla zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

9.7. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by  Towar dotarł do ARKADIA w stanie nie zniszczonym.

9.8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9.9. ARKADIA, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 9.4. ARKADIA dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9.10. Jeżeli ARKADIA nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9.11. ARKADIA nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Artykuł 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Klient może skutecznie i efektywnie kontaktować się z ARKADIA poprzez e-mail:  arkadia@eranet.pl , telefonicznie: +48 22 757 95 13, 600 277 966, lub korespondencyjnie pod adresem: Arkadia Farby s.c. Magdalenka 05 - 506, ul. Lipowa 43

10.2. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Klientem a ARKADIA, której przedmiotem są usługi świadczone przez ARKADIA w ramach ARKADIA na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory, które wynikną na tle stosowania niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

10.3. ARKADIA nie prowadzi usług posprzedażnych.

10.4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

10.5. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Klientowi uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Klienta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.

10.6. Internetowy Sklep sklep.arkadiafarby.com.pl zastrzega sobie prawo zmiany wyżej wymienionych zasad regulaminu.

10.7. Postanowienia Regulaminu oraz każdą jego zmianę zmieszczą się na stronie internetowej sklep.arkadiafarby.com.pl

10.8. Klient akceptując Regulamin wyraża zgodę na warunki w nim zawarte.

Szybki kontakt
Zadzwoń: 22 757 95 13, 600 277 966
Napisz: sklep@arkadiafarby.com.pl
Newsletter

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać zniżki oraz informacje o promocjach i wyprzedażach.

Aktualności
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.